REGULAMIN

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Właścicielem strony, sklepu jak również sprzedającym w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego jest marka AROMA POMORZE.

II. ZAKRES STOSOWANIA REGULAMINU I JEGO ZMIANY

 1. Regulamin określa zasady prowadzenia sprzedaży produktów marki AROMA POMORZE, a w szczególności reguły rejestracji i korzystania z indywidualnego konta Klienta, rezerwowania produktów, składania zamówień oraz zawierania umów sprzedaży
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw szczególnych.
 3. Aktualna treść Regulaminu jest dostępna dla Klienta w zakładce „Regulamin” widniejącej na stronie internetowej sklepu.
 4. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w dowolnym czasie, poprzez publikację na stronie nowej wersji Regulaminu.

III. INFORMACJE O PRODUKTACH

 1. Produkty oferowane w sklepie są oznaczone, ze wskazaniem nazwy własnej produktu oraz ceny. Informacje są uzupełnione o wskazanie materiału z jakiego wykonano produkt, jego szczególnych właściwości, kolorystyki, informację o czasie oczekiwania na produkt bądź stanie magazynowym, jak również wszelkie inne informacje jakie AROMA POMORZE uzna za wartościowe dla Klienta.
 2. Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów wykonana zostały przez AROMA POMORZE i przedstawiają rzeczywisty wygląd oferowanych produktów, oferowane produkty są ręcznie wykonywane, dlatego ich ewentualne odstępstwo od rzeczywistego wyglądu produktu nie może stanowić podstawy do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń. Dostępny asortyment produktów, ich specyfikacja oraz ceny mogą ulegać bieżącym zmianom, w szczególności poszczególne produkty mogą być wprowadzane bądź wycofywane z obrotu oraz obejmowane lub wycofywane z promocji, z zastrzeżeniem, iż zmiany wprowadzone po zawarciu umowy sprzedaży nie mogą dotyczyć Klientów, którzy umowy takie zawarli.
 3. Zamieszczone na stronie informacje o produktach nie stanowią oferty w rozumienie przepisu art. 66 i 661 kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu przepisu art. 71 kodeksu cywilnego.

IV. WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ INFORMACJE O UMOWIE

 1. Warunkiem dokonania zakupu jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu, każdorazowo przy transakcji,  dokonywana poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu udostępnianym na stronie sklepu.
 2. Zawarcie umowy sprzedaży poprzedzone jest złożeniem zamówienia na formularzu dostępnym na stronie.  Klient wypełniając formularz obowiązany jest podać precyzyjne informacje odpowiadające aktualnemu stanowi rzeczy, w zakresie określonym przez treść formularza. W przypadku gdy dane ujawnione w formularzu nie spełniają powyższych wymagań, a w szczególności gdy utrudniają lub uniemożliwiają one realizację zamówienia, nie będzie ono zrealizowane z zastrzeżeniem, iż w razie podania przez Klienta danych kontaktowych może być podjęta próba skontaktowania się z nim celem ustalenia informacji niezbędnych do realizacji zamówienia.
 3. Administratorem danych osobowych jest Aroma Pomorze. Administrator zobowiązany jest do zapewnienia wszelkich możliwych i prawnie dopuszczalnych środków mających na celu ochronę danych osobowych Klientów przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zobowiązuje się do wykorzystywania danych osobowych Klientów wyłączenie do celów związanych z realizacją zamówienia. Administrator może wykorzystywać zgromadzone dane do celów marketingowych wyłącznie po uzyskaniu odrębnej zgody Klienta.
 4. Umowy zawierane na skutek akceptacji zamówienia mają charakter umów zawieranych na odległość przy pomocy środków porozumiewania się i mają do nich zastosowanie przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, jak również innych odpowiednich aktów prawnych.
 5. AROMA POMORZE dokonuje utrwalenia, zabezpieczenia i udostępnienia istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość drukując i wysyłając Klientowi wraz z zamówionymi produktami dowód zakupu.
 6. Umowa może być zawarta wyłącznie w języku polskim.
 7. Do zawarcia umowy dochodzi w momencie przyjęcia oferty Klienta, w sposób opisany w pkt 24 niniejszego Regulaminu.
 8. Stronami zawieranej umowy są Klient oraz AROMA POMORZE.

V. DOKONYWANIE ZAKUPÓW, FAKTURY

 1. Ceny widniejące na stronie są cenami brutto oraz są wyrażone w złotych polskich. Do ceny należy doliczyć koszty przesyłki.
 2. Dokonując wyboru produktu Klient może wskazać dogodną dla niego formę płatności wymienioną w punktach 3 i 4: 
 3. Przelewem elektronicznym “płatność online”, „BLIK”, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayNow.
 4. Przelewem tradycyjnym.
 5. Zamówienia przyjmowane są na stronie sklepu, przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. AROMA POMORZE zastrzega sobie okresowe ograniczenia bądź wyłączenia dostępności strony bądź funkcji składania zamówień, z przyczyn technicznych bądź organizacyjnych.
 6. Zamówienie może zostać złożone z konta Klienta jakie uprzednio on zarejestrował w bazie danych sklepu, bądź też bezpośrednio, bez potrzeby dokonywania rejestracji. Zamówienia składane są na formularzu opracowanym przez sklep, zaś ich składanie odbywa się poprzez dodanie danego produktu ze wskazaniem jego ilości oraz ewentualnie koloru, do koszyka z zakupami.
 7. Po uzupełnieniu danych niezbędnych do wysyłki produktu Klient może zatwierdzić zamówienie poprzez naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”, bądź też dokonać zmiany tak zamawianych produktów jak i swych danych. Po wciśnięciu przycisku „Złóż zamówienie” jakakolwiek zmiana treści zamówienie bądź podanych danych nie jest możliwa.
 8. Zamówienie złożone w sposób opisany w pkt 21 powyżej stanowi ofertę Klienta złożoną marce AROMA POMORZE w zakresie zakupu produktów wyróżnionych w zamówieniu, za cenę w nim wskazaną.
 9. Po złożeniu zamówienia zostanie wygenerowany pocztą elektroniczną na adres Klienta komunikat o przyjęciu zamówienia. AROMA POMORZE zastrzega sobie odrzucenie zamówienia przy jednoczesnym podaniu przyczyny odmowy realizacji.
 10. Potwierdzenie zamówienia winno zawierać listę produktów objętych zamówieniem, ich cenę, warunki płatności, sposób i adres dostawy. Przysłanie potwierdzenia otrzymania płatności jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.
 11. W przypadku zakupu produktów na firmę, w celu wystawienia faktury sprzedażowej należy w trakcie wypełniania formularza zamówienia, w zakładce „NIP” wpisać numer NIP firmy, a w zakładce „Uwagi do zamówienia” wpisać informację o przesłaniu faktury. Faktura zostanie wysłana na adres email podany w formularzu zamówienia. 

VI. INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIA Z WPŁATĄ ZALICZKI

 1. Sprzedający dopuszcza możliwość realizacji indywidualnych zamówień poprzedzonych wpłatą zaliczki.
 2. W zamówieniu sprzedający określa rodzaj i ilość zamawianego asortymentu, a sprzedający na tej podstawie określa termin realizacji zamówienia i cenę końcową.
 3. Po akceptacji warunków zamówienia, zamawiający dokonuje wpłaty uzgodnionej zaliczki.
 4. Sprzedający po otrzymaniu zaliczki rozpoczyna realizację zamówienia.
 5. Zamawiający po otrzymaniu informacji od sprzedającego, że zamówiony asortyment gotowy jest do wysyłki zobowiązuje się do niezwłocznego uregulowania pozostałej należności, wraz z kosztami wysyłki.
 6. W przypadku, gdy zamawiający w ciągu 7 dni nie dokona płatności pełnej należnej kwoty, zamówienie ulega anulowaniu, a wpłacona zaliczka ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego, jako nawiązka za zrealizowane, a nie odebrane zamówienie.

VII. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ, KOSZT DOSTAWY

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest zapłata z góry przez Klienta pełnej należności wynikającej z otrzymanego potwierdzenia zamówienia, w tym kosztów przesyłki.
 2. Kupujący przez zaakceptowanie regulaminu sklepu internetowego udziela Sprzedawcy pełnomocnictwa szczególnego, które upoważnia go do zawarcia w imieniu kupującego umowy z firmą kurierską dotyczącej przesłania zakupionego towaru. Tym samym kwota sprzedaży nie będzie ewidencjonowana jako odrębna pozycja na dokumencie sprzedaży, a jedynie jako adnotacja o jej wysokości. (Uwaga: niniejszy punkt regulaminu dotyczy wyłącznie transakcji zrealizowanych przed 01.09.21r) 
 3. Produkty objęte zamówieniem wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost pod wskazany w zamówieniu adres, do paczkomatów InPost po wskazany przez klienta numer paczkomatu, ORLEN Paczka do wskazanego przez Klienta punktu odbioru przesyłek w terminie 2 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty pełnej należności wynikającej z zamówienia. Wraz z wysyłką przesyłki Klient zostanie poinformowany o tym fakcie pocztą elektroniczną.
 4. Koszt wysyłki w zależności od dostawy wyszczególniono w punktach od 5 do 8.
 5. Inpost paczkomat gabaryt A (woski, tealighty): 13,90zł
 6. Inpost paczkomat gabaryt B (świece): 15,50zł
 7. Inpost Kurier (waga do 5kg): 17,50zł
 8. ORLEN Paczka: 11,50zł 
 9. Wysyłka produktów objętych zamówieniem, odbywa się jako przesyłka kurierska. Odpowiedzialność za opóźnienia wynikające z nieterminowego doręczania przesyłek ponosi wyłącznie firma kurierska.
 10. Opłata za wysyłkę na terenie Polski wyszczególniona jest w opcjach zamówienia. Koszt przesyłek zagranicznych ustalany jest indywidualnie z Klientem – w zależności od docelowego miejsca dostawy.
 11. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.
 12. Czas realizacji zamówienia wynosi 5 dni roboczych (w przypadku okresów przedświątecznych czas realizacji zamówienia wydłuża się do 7 dni roboczych). Czas realizacji zamówienia, to czas od wykonania zamówionych produktów do nadania przesyłki firmie kurierskiej.
 

VIII. REKLAMACJE I ZWROTY

 1. AROMA POMORZE ponosi względem Klienta będącego konsumentem odpowiedzialność za niezgodność sprzedanych produktów z umową sprzedaży, na zasadach opisanych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. oraz w pozostałych, odrębnych przepisach.
 2. W stosunku do Klienta nie będącego konsumentem marka AROMA POMORZE ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, na zasadach określonych kodeksem cywilnym.
 3. Reklamacje należy składać pisemnie na adres email: sklep@aromapomorze.pl
 4. Aby reklamacja była uznana za skuteczną, musi ona zawierać dane Klienta, jego adres do korespondencji, wskazanie wady, datę jej wykrycia, żądany sposób usunięcia wady, dowód zakupu oraz produkt objęty reklamacją.
 5. AROMA POMORZE rozpatrzy reklamację i poinformuje Klienta o tym fakcie w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, o ile będzie ona spełniać warunki wskazane w pkt 32 powyżej. Jeżeli reklamacja nie będzie kompletna, na przykład nie będzie zawierała dowodu zakupu lub reklamowanego produktu, AROMA POMORZE wezwie Klienta do uzupełnienia reklamacji, zaś termin 14 dni liczony będzie od dnia uzupełnienia reklamacji.
 6. W przypadku uwzględnienia reklamacji AROMA POMORZE odeśle na swój koszt Klientowi pełnowartościowy produkt (nowy lub naprawiony w sposób zapewniający brak wad), lub też zwróci Klientowi cenę produktu objętego reklamacją.
 7. Klient może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru, bez podania przyczyny i zwrócić towar niezwłocznie do sklepu. Aby zrealizować uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży Klient składa oświadczenia poprzez formularz zwrotów o odstąpieniu od zawartej umowy. Po jego złożeniu wysyła na adres sklepu produkty, których umowa dotyczy (w stanie bez jakichkolwiek śladów użytkowania), wraz z dokumentami potwierdzającymi dochowanie 14-sto dniowego terminu od daty zakupu (dowód zakupu).
 8. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w pkt 28, AROMA POMORZE zobowiązana jest niezwłocznie zwrócić środki pieniężne na podany przez Klienta rachunek bankowy, nie później niż w terminie 14 dni.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).